Bidden tot jezus. Jaap Fijnvandraat Leeuwarden 2019-01-12

Bidden tot jezus Rating: 5,3/10 1979 reviews

Jezus Volgen: Niet slapen maar bidden

bidden tot jezus

In Handelingen wordt beschreven, dat de christengemeente te maken heeft met ernstige vervolging. Voorstanders van het bidden tot de Heilige Geest zeggen vaak: de Heilige Geest is ook God dus mogen we ook tot Hem bidden. Alles wat mij overkomt leg ik neer in Jezus' Hart. Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven. Er zijn ook meerdere praktische en theologische redenen waarom het bidden tot engelen verkeerd is.

Next

Als Jezus God was, hoe kon Hij dan tot God bidden? Bad Jezus tot Zichzelf?

bidden tot jezus

Nee, deze kracht bevindt zich in de God die met het gebed wordt aangeroepen. Ik hoop je toch een beetje geholpen te hebben. Heb erbarmen, Heer, met hen die U ontvluchten, schenk hun de liefde voor de H. We kunnen zingen, om God te loven en te prijzen. De storm is zo heftig, dat de de boot met daarin de discipelen bijna vergaat. Jezus volgen, betekent de weg gaan die Hij ging. Bidden tot God mag natuurlijk spontaan en niet gepland zijn, toch is het ook goed om tijd opzij te zetten om dit te doen.

Next

Jezus geneest

bidden tot jezus

Come as the Heavenly Dove, or as the rushing wind; but do come. Tegen de boze vijand, bescherm mij! Engelen en heiligen, waak en bid voor mij, vandaag, vannacht en alle dagen van mijn leven. Je kan een rozenkrans gebruiken en bij ieder kraaltje je gebed herhalen of je kan bloemetjes tekenen in een dagboek terwijl je bidt. Neem een houding aan die goed voelt voor jou. Bidden kan je heel goed helpen om te gaan met frustraties en pijn. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Gods heilige geest helpt je graag.


Next

Bidden tot God

bidden tot jezus

De kracht van bidden mag nooit onderschat worden, omdat deze de heerlijkheid en de macht van de oneindig machtige God van het universum aantrekt! De Heer zegt namelijk: 'En wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt'. Na een samenkomst lichtte een broeder die Engels sprak de vraag toe van een vrouw die me had gevraagd om voor haar te bidden. We komen tot Hem met onze verzoeken en voorbeden, omdat we weten dat Hij van ons houdt en ons hoort, en wij aanbidden Hem vanwege Zijn genade en liefde die zichtbaar worden in Zijn bereidwilligheid om te luisteren en te antwoorden. Heer, zegen mijn mond, opdat hij van U kan getuigen; opdat er niets uit kan komen, dat kwetst of vernielt; opdat hij genezende woorden kan spreken; opdat hij, wat toevertrouwd is, kan bewaren. Jezus leert Zijn discipelen om dat licht op te zoeken, want in dat licht is kracht te vinden. Je kunt niet om verlichting en troost vragen, wanneer je tegelijk je naaste niet wenst lief te hebben.

Next

Jezus in gebed

bidden tot jezus

De verhoring van onze gebeden is niet gebaseerd op de welsprekendheid van onze gebeden. . Om precies te zijn, Hij trok zich op een eenzame plek terug zodat hij niet door anderen zou worden afgeleid. Laten we oppassen voor wetticisme. Aanbidding verheerlijkt God, de Enige die het verdient om verheerlijkt te worden. Bij een dankzegging bijvoorbeeld als volgt: 'Ik dank u Here God dat u de Heer Jezus voor mij hebt overgegeven op het kruis en ik dank u, Heer Jezus, dat u voor Mij wilde sterven en de straf voor mijn zonden wilde dragen'. Je kan dan een vaste tijd in je agenda zetten om naar deze plek toe te gaan.

Next

Jezus Volgen: Niet slapen maar bidden

bidden tot jezus

In de brieven van Paulus zien we dat we God net zo met 'Abba Vader' mogen aanspreken zoals de Heer Jezus dat deed vgl. Telkens weer neemt een geest bezit van hem, en dan begint hij opeens te schreeuwen en krijgt hij stuiptrekkingen en komt het schuim hem op de lippen te staan. Er is één middelaar tussen God en mensen, de Heer Jezus Christus. Terwijl iedereen nog onder de indruk was van zijn daden, zei Jezus tegen zijn leerlingen: Lucas 9:38-43 Ik geloof, dat we dat niet los kunnen zien van wat er de dag daarvoor gebeurde. Heer, zegen mijn oren, opdat ze naar Uw stem kunnen luisteren; opdat ze helder horend kunnen zijn voor de noodroep; opdat ze gesloten kunnen zijn voor het lawaai en de onzin; opdat ze het hinderlijke niet zullen horen. In feite is bidden tot ieder ander persoon of object dan God afgoderij.

Next

Bidden

bidden tot jezus

Wij weten soms niet wat we bidden zullen maar de Geest weet dat wel en bidt in overeenstemming met God voor ons Rm 8: 26,27. Het enige Schriftbewijs is Hooglied 4:16. Het is ook belangrijk dingen te vragen die in je hart inleven en niet zomaar het modelgebed wat jezus opgaf te herhalen. Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. Help ons, alle verleidingen van deze wereld te weerstaan, en de duivel met al zijn kwaad te overwinnen, zodat we trouw mogen zijn aan de toewijding aan U, en die we thans vernieuwen. Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël. De reactie van de gemeente raakte me! En de geest wil hem pas loslaten wanneer hij hem bont en blauw heeft geslagen.

Next

Mogen we bidden tot Maria?

bidden tot jezus

Gebed heeft verschillende elementen, en als we slechts twee hiervan bekijken, lof en dankzegging, dan kunnen we zien dat bidden, in de diepste kern, aanbidding is. Breng ons niet in verleiding Maar bescherm ons tegen het kwaad'' En toen las ik op de site dat je zo moest bidden tot god: ''Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Water uit de Zijde van Christus, reinig mij! Met de vijand in de buurt kan ik het mij niet permitteren om te slapen! Deze drie zegeningen kunnen alleen geschonken worden door Degene die daar de macht toe heeft, en wederom: engelen zijn daar simpelweg niet toe in staat. Vertel Hem maar gewoon wat je bezig houdt. Lees het langzaam zodat de betekenis van ieder vers goed binnenkomt. Maar neem gewoon echt de tijd.

Next

Gebed tot Jezus Christus

bidden tot jezus

Lees daarom ook Mattheüs 7:7 en 8. Gelukkig worden ze op tijd wakker. Uiteraard kan het zijn, dat iemand zijn gedachten maar moeilijk correct onder woorden kan brengen, laat zo iemand bidden zo goed en kwaad als hij het kan en laat hij zich door bovenstaande opmerkingen niet laten afschrikken. Door te lezen in de Bijbel leer ik God kennen. De Bijbel leert dat heel veel gebeden eigenlijk tot de verkeerde god gericht worden. Ik heb al een keer eerder de vraag gesteld tot Wie we moeten bidden: God de Vader, God de Zoon, of God de Heilige Geest. Hij die de wind en het water bestraffend toesprak en daarin gehoorzaamd werd, terwijl de discipelen doodsbang waren.

Next

Jaap Fijnvandraat Leeuwarden

bidden tot jezus

Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Hoe kan ik om gezondheid of herstel bidden wanneer ik geen afstand begeer te nemen van mijn verslavingen? Ze richtten hun gebeden tot God, niet tot Jezus. Je gebeden zingen kan een heel vrolijke manier zijn om je gevoelens uit te spreken. Het goede tegenover het kwade, het licht tegenover de duisternis, God tegenover satan en de machten van deze wereld. Alle drie zijn actieve deelnemers in het gebed van de gelovige.

Next